Cam Cam Hair Team | Kirkegata 2, 4307 Sandnes | Telefon: 51 62 80 65